Game #65045

Get replay
6 downloads

-31 X
-10 TS

FetAA
70% | 1081 X | 1256 TS

-30 X
-15 TS

extremewaari
66% | 1024 X | 1294 TS

-47 X
-21 TS

Wavesofchange
NEW | 1128 X | 1094 TS

-24 X
-22 TS

Vilkuky
NEW | 1003 X | 1048 TS

-13 X
-17 TS

que2stress
4% | 825 X | 936 TS

+5 X
+37 TS

GOSUKURDI
NEW | 1201 X | 1218 TS

+12 X
+23 TS

N2xy
77% | 1079 X | 1304 TS

+30 X
+23 TS

ulikiluu
36% | 959 X | 1110 TS

+55 X
+22 TS

curdi
34% | 845 X | 1190 TS

+59 X
+30 TS

Knaitti
7% | 845 X | 960 TS

Chat log

00:00:06GOSUKURDI Axe silencer mortred
00:00:06Knaitti wd tiny riki
00:00:07GOSUKURDI swap
00:00:08N2xy dusa, bat, es
00:00:10Knaitti get me axe
00:00:15ulikiluu WR, tauren chief gyro
00:00:16FetAA jess
00:00:18FetAA voitto teami
00:00:19curdi me es pls
00:00:20GOSUKURDI get me tiny
00:00:21Vilkuky jakiro drow sven
00:00:22Knaitti k
00:00:23curdi got levi am chen
00:00:25Knaitti -swap
00:00:25GOSUKURDI -swap 5
00:00:26Knaitti -swap 1
00:00:27Knaitti -clear
00:00:28FetAA we hazzbetter team
00:00:30FetAA lets rape
00:00:32extremewaari give drow
00:00:37Vilkuky for who ?
00:00:40FetAA ill lion mid
00:00:41N2xy so. es for you?
00:00:42extremewaari i have ench pita troll
00:00:42FetAA ill gank lanezz
00:00:43curdi y
00:00:47Vilkuky nn
00:00:48FetAA no troll atelast:D
00:00:50Vilkuky i go drow then
00:00:52curdi am chen levi
00:00:53Knaitti carry
00:00:56Knaitti someone carry
00:01:02Vilkuky feta ganki sitte
00:01:06N2xy hmm...
00:01:06FetAA joo
00:01:07Vilkuky ench forest
00:01:11Vilkuky drow solo bot ?
00:01:13N2xy what uliki takes?
00:01:13FetAA que2stress
00:01:14FetAA takelaner
00:01:16FetAA with kunkka
00:01:17ulikiluu duno
00:01:22ulikiluu got wr tauren chief and gyro
00:01:24FetAA w8
00:01:29FetAA que2stress
00:01:30N2xy give me tide :D
00:01:31Wavesofchange ?
00:01:31FetAA what u have?
00:01:34que2stress bane
00:01:34curdi mm
00:01:35que2stress balanar
00:01:37FetAA take bane
00:01:37Knaitti so wr or am must be picked
00:01:38que2stress viper
00:01:39FetAA and lane with kunkka
00:01:40curdi we dont have carry then
00:01:43FetAA take bane
00:01:44Vilkuky drow solo bot
00:01:45N2xy he takes wr
00:01:46N2xy :D
00:01:47FetAA and u go with kunkka top
00:01:49FetAA bane kunkka top
00:01:49curdi -swap
00:01:51curdi -swap 2
00:01:52N2xy -swap 4
00:01:53FetAA let kunkka farm
00:01:58Vilkuky and drow
00:02:00Vilkuky lion ganks
00:02:06FetAA yritä gankkia kans waari
00:02:10curdi -clear
00:02:13extremewaari ju katsellaan
00:02:17FetAA :D
00:02:20Knaitti pull es
00:02:28Vilkuky someone upg at 3min
00:03:21Wavesofchange just dont hit our creeps at all :)
00:03:26que2stress why not?
00:03:31Wavesofchange only for denie
00:03:34Wavesofchange im mean their
00:03:49Wavesofchange ffs
00:04:55Wavesofchange omg
00:05:14Vilkuky upgrade
00:05:40FetAA es mid
00:05:48Vilkuky gj
00:05:51extremewaari u2
00:06:07GOSUKURDI ruenbot
00:06:07FetAA mi
00:06:14GOSUKURDI lion gets it
00:06:37GOSUKURDI regen as usual
00:06:43Wavesofchange ffs
00:07:20extremewaari levi again
00:07:32extremewaari wait
00:08:01Knaitti bane
00:08:04GOSUKURDI toista perässä
00:08:06GOSUKURDI dota on skillipeli
00:08:19FetAA ?
00:08:25Wavesofchange ss
00:08:25Wavesofchange care
00:08:45GOSUKURDI gj almost failed
00:08:47FetAA seemss0
00:08:49curdi y :/
00:09:26FetAA nii
00:09:32FetAA no huhhu
00:09:37extremewaari lets kill levi
00:09:54curdi ss
00:09:56extremewaari i farm
00:10:04Knaitti ss2
00:10:17FetAA rune botiss
00:10:21FetAA tuun hake ja gangii
00:10:22GOSUKURDI lioj mis
00:10:27GOSUKURDI no ult tho
00:10:44FetAA no ei pysty
00:10:45FetAA liia pusk
00:10:47FetAA ettu
00:10:49FetAA tiny menee alas
00:11:01GOSUKURDI axe use ulti :D?
00:11:13Knaitti sleepin was
00:11:27Knaitti ill for
00:11:38Knaitti and get dagger
00:11:41Vilkuky moi
00:11:54curdi 3 top
00:11:57GOSUKURDI toista perässä
00:11:59GOSUKURDI dotassa ei ole bugeja
00:12:30FetAA oon jo b
00:13:02GOSUKURDI wut
00:13:06FetAA go kill?
00:13:08FetAA got stun ulti
00:13:16FetAA es or tiny
00:13:20N2xy gj
00:13:21curdi ss
00:13:22Vilkuky bane???
00:13:31Vilkuky im fighting alone there
00:13:34Vilkuky why?
00:13:48que2stress u did not fight
00:13:48Wavesofchange omg
00:13:53Wavesofchange why dint u ulti
00:13:55Vilkuky u didnt help
00:13:56Wavesofchange instead?
00:13:57Wavesofchange of hex?
00:14:02que2stress how should i help?
00:14:04que2stress with no ult?
00:14:06Vilkuky kuka on GOSUKURDI?
00:14:10Wavesofchange not speaking to u
00:14:14FetAA :DD
00:14:19GOSUKURDI eka rune
00:14:21ulikiluu what to buy
00:14:21Knaitti someone buy flying
00:14:26FetAA had 198 mana
00:14:26FetAA :DD
00:14:27extremewaari come
00:14:29FetAA DOTA ON SKILL Peli
00:14:30N2xy dmg
00:14:33FetAA vittu munqlisää oikesti
00:14:36extremewaari come!!!
00:14:53FetAA ei auttanu tuuri nyt
00:14:59FetAA omw
00:15:14Knaitti buy flying someone plz
00:15:53Knaitti es buy flying?
00:16:01GOSUKURDI wtf
00:16:02GOSUKURDI wr
00:16:04ulikiluu oom
00:16:07GOSUKURDI u stopped hitting
00:16:07GOSUKURDI em
00:16:29FetAA kuka olitkaa
00:16:31FetAA gosukurd
00:16:38Wavesofchange kill
00:16:39Wavesofchange no boots
00:16:43Knaitti TY
00:16:47ulikiluu ss mid all
00:17:06Vilkuky farmer lion ?
00:17:08Vilkuky lost
00:17:31curdi need to push
00:17:44N2xy omw
00:17:45Wavesofchange farm
00:17:45Wavesofchange trax
00:17:46Wavesofchange i go gank
00:17:47Wavesofchange mid
00:17:49Knaitti got dagger
00:18:13Wavesofchange b
00:18:32Vilkuky should i manta?
00:18:51FetAA joo
00:18:52FetAA manta
00:18:56Wavesofchange this is lost
00:19:03FetAA ot
00:19:04N2xy nice toss :)
00:19:05FetAA not
00:19:09FetAA we has drow
00:19:28Vilkuky blink ?
00:19:29que2stress ye
00:19:31que2stress we have drow
00:19:56Vilkuky gj
00:20:12Vilkuky can someone buy me tp?
00:20:13Vilkuky i tp bot
00:20:15Vilkuky need farm
00:20:16Vilkuky pls
00:20:22extremewaari chick have
00:20:31Vilkuky ty
00:21:00FetAA kuka toi gosukurdi ees o
00:21:03FetAA joku trollaaja
00:21:20Vilkuky joku ublista?
00:21:28FetAA gankataaks joku mul hate
00:21:30FetAA haste
00:21:35Knaitti wards
00:21:35extremewaari ju
00:21:39extremewaari ootetaan top
00:21:43FetAA venaa
00:21:47FetAA katotaa minen tule joku yksi
00:21:50FetAA midis liikaa
00:21:51FetAA hmm
00:21:53FetAA joku sale farma top
00:22:00Wavesofchange drow
00:22:01Wavesofchange treads
00:22:02Wavesofchange str
00:22:05Wavesofchange tiny dagger now
00:22:13curdi top tower?
00:22:22N2xy oki
00:22:26que2stress inc
00:22:29que2stress ah lot
00:22:36FetAA salee
00:22:37FetAA tätä hilloo
00:22:39GOSUKURDI go top tower I hunt
00:22:42FetAA et joku axe vieres
00:22:50extremewaari dro w puske
00:22:57Vilkuky ne tulee
00:22:58extremewaari kaikki on topissa
00:23:03extremewaari no tiny tulee
00:23:28FetAA tp top
00:24:12FetAA ju mis
00:24:13Wavesofchange hes stuck
00:24:20curdi fucks sake
00:24:27Wavesofchange wtf
00:24:28Wavesofchange drow
00:24:29Wavesofchange go
00:24:47GOSUKURDI ofc wrong
00:24:57curdi fail
00:25:01curdi we're losing thios
00:25:02Knaitti well suicide blink anyway :E
00:25:05curdi no carry
00:25:24Knaitti should have picked riki to gosu
00:25:27N2xy we just have to push soon
00:25:45GOSUKURDI fuck riki
00:25:47GOSUKURDI if I had to play that hero
00:25:49GOSUKURDI Id just suicide to tower
00:26:26curdi damn
00:26:32Vilkuky invis
00:26:35FetAA the fuck
00:26:43N2xy blocked
00:27:07FetAA SLEEO?`?
00:27:09FetAA wtf
00:27:14Wavesofchange ulti just for 1?
00:27:19Vilkuky gj bane
00:27:20GOSUKURDI oom
00:27:21FetAA bane:D
00:27:25N2xy ye
00:27:29N2xy You are special one
00:27:32que2stress sry is delay
00:27:37que2stress wanted to sleep before his stun
00:27:44Wavesofchange guys
00:27:45Wavesofchange please
00:27:46Wavesofchange have focus
00:27:48Wavesofchange tide and es
00:27:49FetAA ah we has kunkka
00:27:50Wavesofchange hunting me
00:27:51Wavesofchange from there
00:27:58Wavesofchange and non of u come
00:28:07Wavesofchange please wake up
00:28:10Wavesofchange and have tps on u
00:28:15curdi go push rly
00:28:16Wavesofchange 2 free kills standing there
00:28:19N2xy bot?
00:28:37FetAA gay
00:28:38FetAA afk
00:28:57Vilkuky es blink
00:29:02Wavesofchange b
00:29:03FetAA all them has blinkz
00:29:18Vilkuky b atro
00:29:27N2xy mid?
00:29:34Vilkuky senry
00:29:48Vilkuky sentry ward
00:29:51Vilkuky they put ward on cliff
00:29:55Vilkuky lion,bane
00:29:56Wavesofchange we got lg guys
00:29:56FetAA pick es off
00:30:11Vilkuky i buy sentry?
00:30:13extremewaari b
00:30:13Vilkuky or someone else?
00:30:14que2stress I GOT
00:30:17extremewaari ffs
00:30:31FetAA VITTU Mitkä setit
00:30:33FetAA fucking bane
00:30:34FetAA again
00:30:36FetAA ruined
00:30:38extremewaari ur totally retard
00:30:39FetAA drow miks käännyit :DDDD
00:30:45N2xy gj
00:30:46FetAA nappaa shakle
00:30:47N2xy nice :D
00:30:48Vilkuky käännyin ofc ?
00:30:57Vilkuky niitten lyönti rangelta
00:31:02curdi need to b rly
00:31:03curdi or we die
00:31:05GOSUKURDI ye
00:31:05FetAA too sick stuff
00:31:06Knaitti b
00:31:06Knaitti b
00:31:07Wavesofchange dont go
00:31:09Vilkuky bane where is ur skills ?
00:31:09FetAA bane gave them
00:31:10Wavesofchange atro
00:31:19Wavesofchange trax
00:31:21Wavesofchange u use silence?
00:31:25Vilkuky Yes
00:31:29FetAA -.-
00:31:30N2xy top now?
00:31:32Wavesofchange i dint see it
00:31:32N2xy dd
00:31:33Wavesofchange -.-
00:31:39Vilkuky look better
00:31:45N2xy god also dagger
00:31:47N2xy got
00:32:03FetAA tulkaa hakeE?
00:32:10ulikiluu stygian any good?
00:32:11FetAA ??
00:32:12Wavesofchange guys
00:32:13ulikiluu or wtf
00:32:13extremewaari ju
00:32:13Wavesofchange just spread out
00:32:15ulikiluu no idea
00:32:18Wavesofchange in battles
00:32:19Wavesofchange u stand
00:32:23Wavesofchange so close to each other
00:32:25FetAA tulk
00:32:27Vilkuky fetaa wants so
00:32:27curdi orchid / hex
00:32:52Wavesofchange now push
00:32:55GOSUKURDI well lion dagger
00:32:59Wavesofchange spread out
00:33:03N2xy go ulti
00:33:05N2xy got
00:33:46FetAA :DD
00:33:54Vilkuky so bad luck with the silences...
00:34:04Vilkuky 0,01 sec and they all dead
00:34:04N2xy top?
00:34:12curdi go ahead
00:34:15curdi i plant the wards
00:34:43extremewaari b
00:34:44FetAA noil niin sick setit et huh
00:34:48GOSUKURDI axe
00:34:48GOSUKURDI b
00:34:49Vilkuky jep
00:34:51Vilkuky AoE
00:35:03FetAA tarttis jonku pipe
00:35:05FetAA mut ei ketä pysty farma
00:35:31FetAA they get all time
00:35:31GOSUKURDI care they can jump
00:35:34GOSUKURDI es stay back atleast
00:35:36FetAA perfect theyr stuff
00:35:36curdi y
00:35:41FetAA need some sleep silence or something
00:35:43curdi axe front
00:35:46Vilkuky y
00:35:50Vilkuky my silences fucked
00:35:50extremewaari base
00:35:51extremewaari def
00:35:56FetAA whyy
00:35:58GOSUKURDI encha still bottom so
00:36:00FetAA ok
00:36:14extremewaari vittu väärtä
00:36:27curdi care
00:36:30curdi 3 of us low
00:36:36Knaitti b
00:36:38Wavesofchange stay
00:36:38Knaitti ?
00:36:38Wavesofchange behind
00:36:38N2xy i am not
00:36:39Wavesofchange ffs
00:36:40Wavesofchange atro
00:36:41Wavesofchange and lion
00:36:48Wavesofchange they get u
00:36:50Wavesofchange every time
00:37:10Vilkuky mid
00:37:12Vilkuky bot
00:37:16FetAA lets turtle
00:37:18N2xy lets find entry
00:37:23Vilkuky its fun
00:37:24GOSUKURDI they prolly ward
00:37:24GOSUKURDI there
00:37:30curdi could be
00:37:36N2xy or we ccan go?
00:38:12FetAA oo valmiin silee
00:38:19Knaitti go or?
00:38:32curdi need kill lion fast
00:38:33Knaitti they def 2 places
00:38:35Knaitti so we can kill
00:38:53extremewaari top puskee hyvin
00:38:55FetAA vittuku ois joku speectre
00:38:55N2xy omg
00:38:56FetAA bye bye blinkeille
00:39:43Wavesofchange stay b
00:40:04extremewaari sanoin jo
00:40:07FetAA joo :D
00:40:14Wavesofchange ench
00:40:14GOSUKURDI just so u know its axe or tide who goes
00:40:15Wavesofchange stay b
00:40:17FetAA pois :D
00:40:18GOSUKURDI u both got blink right
00:40:22extremewaari :P
00:40:40extremewaari go take mana kunkka
00:40:45curdi b now
00:40:45N2xy lets camp?
00:40:45FetAA y
00:40:48FetAA varo
00:40:49FetAA ah
00:40:51FetAA one top
00:40:53FetAA lets see
00:40:54Wavesofchange stay in base
00:40:55Wavesofchange they turttle
00:40:55FetAA if we find some1
00:40:58Wavesofchange b
00:40:59Wavesofchange b
00:40:59Wavesofchange b
00:40:59Wavesofchange bb
00:41:00Wavesofchange b
00:41:00Wavesofchange b
00:41:00Wavesofchange b
00:41:01FetAA 1 otp
00:41:04FetAA we can fight
00:41:12extremewaari vittu teen vankun
00:41:13Wavesofchange they all there
00:41:14Wavesofchange jsut waiting for us
00:41:15FetAA they roshan
00:41:15GOSUKURDI go rosh
00:41:19GOSUKURDI put ward there
00:41:23GOSUKURDI them axe rambo
00:41:26extremewaari come
00:41:26GOSUKURDI or there
00:41:28GOSUKURDI axe come tank it
00:41:32FetAA need ward
00:41:41Knaitti kunkka
00:41:41Knaitti swa
00:41:50extremewaari b
00:41:57N2xy go
00:41:59FetAA pick him?
00:41:59N2xy i will gouard
00:42:03FetAA b
00:42:18FetAA :D
00:42:20extremewaari :D
00:42:27Wavesofchange go
00:42:27Wavesofchange fast
00:42:28GOSUKURDI go rosh
00:42:29GOSUKURDI axe
00:42:32FetAA where?
00:42:40Vilkuky cant
00:42:44FetAA drow
00:42:45FetAA mis manta:D
00:42:46Knaitti they have wards
00:42:50N2xy i a here with my ulti
00:42:52GOSUKURDI we force em to fight
00:42:55N2xy ye
00:42:59Vilkuky i farm manta
00:43:02Vilkuky 300
00:43:04GOSUKURDI just act like we're doing it
00:43:06GOSUKURDI come here axe
00:43:08GOSUKURDI dont attack it
00:43:08FetAA busted
00:43:10curdi im here
00:43:20Vilkuky b
00:43:35N2xy axe?
00:43:37Knaitti ?
00:43:38Vilkuky need 0 g
00:43:39Vilkuky 50g
00:43:41FetAA 0g
00:43:42extremewaari torrent
00:43:42GOSUKURDI tank it
00:43:44GOSUKURDI stop if they come
00:43:45N2xy take it?
00:43:45Knaitti are we going or?
00:43:46Vilkuky must go
00:44:12FetAA get out if ucna
00:44:17N2xy go mid
00:44:24Wavesofchange SO STUPID
00:44:25Wavesofchange haha
00:44:27Wavesofchange fetta
00:44:28Wavesofchange gj
00:44:30curdi :3 it's a trap
00:44:34Wavesofchange oh rly
00:44:35Wavesofchange just
00:44:38Wavesofchange Lion who fucked us all
00:44:42Wavesofchange gg ff
00:44:44Wavesofchange this shit
00:44:49FetAA well some1 sayid must go and u throw ship
00:44:50FetAA :D
00:44:56Wavesofchange just to spot and damage them
00:44:57Wavesofchange not to go
00:45:02FetAA im bre
00:45:21que2stress ^yey what we want
00:45:25que2stress 4 big fat stunners
00:45:44extremewaari :DDD
00:45:53curdi b
00:45:57curdi dont die
00:46:08Knaitti B
00:46:09Knaitti B
00:46:14FetAA okok
00:46:16FetAA ÖD
00:46:21Wavesofchange I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:46:21FetAA ei oike suju
00:46:24FetAA mut nää kyl pelaa aika hyvi
00:46:25FetAA I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:46:25Wavesofchange I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:46:48Knaitti DD
00:46:49Vilkuky better heroes
00:46:56Wavesofchange hi
00:46:57Wavesofchange and fu
00:46:57N2xy got ac
00:46:57Wavesofchange noob
00:46:59N2xy :p
00:47:07GOSUKURDI reported for unnecessary flaming
00:47:12Wavesofchange ok :)
00:47:27curdi bot now?
00:47:32N2xy sure
00:47:35Knaitti rosh
00:47:36Knaitti now
00:47:42que2stress so end it :D
00:47:59Knaitti who?
00:48:01Knaitti me?
00:48:04Wavesofchange also sick aoe they get on sd
00:48:05Wavesofchange -.-
00:48:12FetAA very sickk
00:48:13curdi go bot
00:48:15curdi i help tiny
00:48:34FetAA :DD
00:48:41FetAA :D_DD
00:48:43extremewaari yea sure :D
00:48:46GOSUKURDI =)
00:48:47Vilkuky I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:48:49FetAA kato nyt :Dd
00:48:54Vilkuky miten täs ff:ätää ?
00:48:59extremewaari I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:49:03extremewaari emt
00:49:04extremewaari :D
00:49:07FetAA 4/5
00:49:09FetAA kirjota ff
00:49:11que2stress I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:49:12extremewaari I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:49:17FetAA 5
00:49:17curdi good game
00:49:23Vilkuky gg
00:49:29N2xy all mid
00:49:46extremewaari all 5ff?
00:49:48N2xy all ffeD=
00:49:49FetAA 5 ff
00:49:50extremewaari why u fight?
00:49:51FetAA u can throne
00:49:54FetAA BANN INCOMING IF def
00:50:06extremewaari go throne
00:50:09extremewaari 5 ff
00:50:10N2xy mid all
00:50:13N2xy Wtf
00:50:28Vilkuky AoE much ?
Show the full chat log