Game #2572248

Get replay
1 downloads

+42 X
+2 TS

Papaya
92% | 1515 X | 1564 TS

+61 X
+2 TS

FetAA
91% | 1536 X | 1492 TS

+38 X
+10 TS

taraN
67% | 1391 X | 1308 TS

+25 X
+5 TS

lumo
61% | 1360 X | 1272 TS

+38 X
+14 TS

Cartecher
25% | 1127 X | 1168 TS

-23 X
-3 TS

Rakett
94% | 1646 X | 1511 TS

-50 X
-3 TS

VictoriaJrocks
78% | 1339 X | 1499 TS

-33 X
-3 TS

Timu
78% | 1382 X | 1450 TS

-43 X
-3 TS

oo0OoO0oo
46% | 1149 X | 1326 TS

-42 X
-16 TS

Zemirk
40% | 1171 X | 1246 TS

Chat log

00:00:09Papaya -ap
00:00:16FetAA pudge
00:00:17FetAA u g
00:00:20FetAA are u gonna make uurn?
00:00:22Papaya yea
00:00:29Timu lase mind üles
00:00:40Rakett k
00:00:41Rakett lina sk top
00:00:53Timu tnx
00:01:03Zemirk wanna fb?
00:01:10Timu can try
00:01:11lumo iha vitusti kyl
00:01:14Zemirk ez
00:01:15Zemirk -ma
00:01:16Rakett my tigers trained for war
00:01:18Cartecher absolutly
00:01:19Rakett he's grrrrrrrrreaat
00:01:21Cartecher i agree
00:01:26lumo :)
00:01:41Zemirk got stun..
00:01:45Timu y
00:01:47Rakett lina stun first
00:01:47Zemirk u stun first..
00:01:49Rakett because
00:01:49Zemirk k
00:01:50Rakett u can do
00:01:52Rakett 2 stuns
00:01:54Rakett sk can do one
00:01:59Zemirk sure thingy
00:02:00Timu Good luck & Have fun!
00:02:05Rakett ggyo
00:02:11Papaya no u!
00:02:14FetAA good luck guys have fun !!!
00:02:20VictoriaJrocks bad luck lose
00:02:23VictoriaJrocks plz
00:02:28taraN rexxar let me farm and we win
00:02:29Papaya quiet chubby
00:02:32Rakett :D_DD
00:02:43Timu rex
00:03:00Timu nice stun
00:03:32Zemirk wasnt range
00:03:43Timu go heal pull
00:04:11taraN eat tango
00:04:18Papaya bleh
00:04:31oo0OoO0oo omfg
00:04:33oo0OoO0oo wtf
00:04:36VictoriaJrocks yea wtf you do
00:04:39VictoriaJrocks you attack in mid of creeps
00:04:41oo0OoO0oo wtf i do ??
00:04:45oo0OoO0oo just come
00:05:17Timu gj
00:05:21taraN lol
00:05:28Zemirk why feed feta?
00:05:30Zemirk -ma
00:05:37Rakett miss.
00:05:48Papaya go
00:05:52Zemirk mid miss
00:06:03Zemirk -.-
00:06:07Rakett said..
00:06:09Zemirk i know
00:06:13Rakett did he have rune?
00:06:14Zemirk i was backing.. just said to sk
00:06:17Timu haster rune
00:06:18Zemirk haste..
00:06:42Zemirk -.
00:06:46oo0OoO0oo gtang bot
00:06:54taraN gj
00:06:55Timu vittu küll
00:07:00Cartecher ty
00:07:00Cartecher u2
00:07:05oo0OoO0oo i go top
00:07:07Rakett i leaped
00:07:09Timu no u dont
00:07:10Rakett And it did nothing? :D
00:07:11Timu kjhiil'
00:07:18oo0OoO0oo bot fun
00:07:22Papaya yea i was wondering why u didnt jump
00:07:27Rakett did while hook
00:07:29Rakett war3 good mechj
00:07:33Papaya ^^
00:07:36lumo tapame
00:07:39taraN gimme tango
00:07:40Rakett missm id
00:07:42taraN bm
00:08:05Timu ah gg
00:08:15Papaya BOTRUNE
00:08:15Papaya TAKE
00:08:16Timu gyro on mingi ret
00:08:25lumo juu
00:08:29oo0OoO0oo gyro you cant stun
00:08:42Papaya god i hate close range hooks
00:08:45Rakett :D
00:09:05Papaya omw bot
00:09:22Zemirk ---
00:09:39oo0OoO0oo crap game
00:09:46Papaya push it
00:09:48Zemirk stop suicideing
00:09:53oo0OoO0oo lol
00:09:56oo0OoO0oo he was invis
00:10:07oo0OoO0oo ye stop it !!
00:10:13Cartecher ss1
00:11:04Timu üleval ei saa ka munnigi teha
00:11:15Rakett hmm
00:11:29Rakett pudge üleval vist
00:11:35Rakett :D
00:11:38Rakett jooksen aga ei jõua vist
00:12:07Timu forever 30hp :<
00:13:56oo0OoO0oo venge jkunka and pudge gg game :DD
00:14:04Timu kjiil in team gg
00:14:06Papaya mid
00:14:07oo0OoO0oo fu
00:14:12oo0OoO0oo eat you own shit
00:14:14oo0OoO0oo lame nigger
00:14:16Timu why?
00:14:24Rakett TP MIOD
00:14:25Rakett MID*
00:14:28oo0OoO0oo cause 0/3
00:14:28Timu sec
00:14:33oo0OoO0oo who the fuck are you
00:14:42oo0OoO0oo ehat do you have to say
00:14:57oo0OoO0oo you 910 hp iam 600 hp
00:15:51Timu 0/5 and ur blaming me for 0/3 :DD
00:15:59oo0OoO0oo you are saying shit
00:16:01oo0OoO0oo ok
00:16:03oo0OoO0oo so stfu
00:16:04Rakett ur bad gyro
00:16:04Timu :D?
00:16:05Rakett stfu
00:16:11oo0OoO0oo your peo
00:16:15oo0OoO0oo owerrated fuck
00:16:19Rakett =DDD
00:16:22oo0OoO0oo xD
00:16:31Timu sup 46%
00:16:34Timu talk about overrated
00:16:39oo0OoO0oo uhh yeah 46% say it all
00:16:48Timu says ur 4th pick
00:17:43Rakett oleksin pidanud kka võtma nagu tahtsin
00:17:52Timu kelle?
00:17:55Rakett kunkka
00:17:58Timu aa
00:18:08Zemirk freefarm top
00:18:13Timu go gank then
00:18:16Papaya top
00:18:16Timu oh wait no dust
00:18:54Rakett this luna
00:18:55Rakett :DDDDDDDDDD
00:18:57Rakett so fucking bad
00:18:58VictoriaJrocks im oom
00:19:07Rakett ye u need mana to rightclick and kill venge
00:19:08Rakett dumbass
00:19:34oo0OoO0oo xD
00:20:35Timu flying wards
00:21:01lumo :d
00:22:04Papaya hooked on a feeeeling
00:23:09Rakett same shit again i dont get max range from leap
00:23:10Rakett ...
00:23:23taraN no it gives only half to estonians
00:23:27Papaya lol
00:23:30Rakett or soul ring clinkzs
00:23:31Rakett =D
00:23:31Zemirk seems like
00:23:54FetAA sucks to lose a game cause no max range leap :(
00:24:05Rakett sucks to lose to a retard like you :(
00:25:51Papaya omg
00:26:36Zemirk perus viro
00:26:47Rakett "perus viro" when we have a pms luna
00:26:48Rakett =D
00:27:00taraN its rapuska
00:27:04Rakett he's fin
00:27:06taraN what do you expect
00:27:06Rakett enuff said
00:27:07Rakett innit
00:27:08Timu ff
00:27:12oo0OoO0oo i agree
00:27:14Timu I surrender! [1/5 of Scourge]
00:27:14taraN no rapuska is in a class of his own
00:27:21oo0OoO0oo i agree
00:27:22VictoriaJrocks D
00:27:22VictoriaJrocks :D
00:27:23Rakett he's a standard finplayer lo
00:27:26oo0OoO0oo i agree
00:27:33FetAA standard fin palyer
00:27:44FetAA 9 of 10 top ranked players in gc finnish
00:27:46FetAA and this is estonian place
00:27:48FetAA tells much
00:27:48Rakett OH NOES
00:27:51Rakett GC RATING
00:27:52FetAA of ur skillz
00:27:52Rakett LOL
00:28:13Papaya zzz
00:28:44oo0OoO0oo xD
00:28:45Rakett and for your information gc is international
00:28:54oo0OoO0oo no its not
00:28:56FetAA ofc
00:28:56oo0OoO0oo onl
00:28:58Rakett its not?
00:28:58Rakett D:
00:29:00FetAA mut estonians most
00:29:02Papaya everybody gets hooked equal
00:29:06Timu :D
00:29:06Rakett mut estonians most okay
00:29:07taraN :d
00:29:08Rakett good english
00:29:17FetAA yeah typo "good english"
00:29:21Rakett typO? :D
00:29:22oo0OoO0oo only tards from fin, est, denmark, swe only white nordic kunts
00:29:40Zemirk im nigger :<
00:30:01VictoriaJrocks I surrender! [2/5 of Scourge]
00:30:05Zemirk I surrender! [3/5 of Scourge]
00:30:07Timu I surrender! [3/5 of Scourge]
00:30:08oo0OoO0oo I surrender! [4/5 of Scourge]
00:30:09Rakett f
00:30:11VictoriaJrocks [DotA-GC] Game was won by Sentinel!
00:30:11VictoriaJrocks [DotA-GC] Game was won by Sentinel!
00:30:11VictoriaJrocks [DotA-GC] Game was won by Sentinel!
00:30:11VictoriaJrocks [DotA-GC] Scourge must now wait near their fountain until Sentinel destroys the throne.
00:30:11Rakett I surrender! [5/5 of Scourge]
00:30:11Rakett gyro
00:30:15Rakett you're horrible please don't ever
00:30:16Rakett play again
00:30:18Rakett ktybye
00:30:20Papaya wp all
00:30:21oo0OoO0oo haha
00:30:22Papaya nice stomp
00:30:23oo0OoO0oo sure
00:30:24Rakett i dont think you've ever
00:30:25oo0OoO0oo blame me
00:30:26Rakett hit an ulti
00:30:27oo0OoO0oo all feed
00:30:27Rakett in this game
00:30:29Zemirk -ms
00:30:29oo0OoO0oo blame me
00:30:31oo0OoO0oo haha
00:30:32Zemirk -nms
00:30:32oo0OoO0oo so easy
00:30:34Zemirk -ms
00:30:36oo0OoO0oo xD
00:30:37Zemirk -ms
00:30:39Rakett ur lvl 9 and u have 10 deaths
00:30:40Rakett whats up son
00:30:40Zemirk -ms
00:31:08oo0OoO0oo oppesit team plzz say who sucked most XD
00:31:15FetAA rakett
00:31:18Rakett :DD
00:31:19oo0OoO0oo xD
00:31:21Papaya xD
00:31:24oo0OoO0oo in your face
Show the full chat log